យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

របងវាល

 • China Field Fence

  របងវាលប្រទេសចិន

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។

 • field fence

  របងវាល

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។

 • Fixed Knot Fence

  របងបង្គោលថេរ

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។

 • Fixed Knot Field Fence

  របងវាលណាត់ថេរ

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។

 • Deer Fence

  របងក្តាន់

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។

 • Farm Fence

  របងកសិដ្ឋាន

  វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងការការពារគោក្របីពពែក្តាន់និងជ្រូក។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានស្មៅដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាប្រើប្រាស់ដីស្មៅនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស៊ីស្មៅការពារការរិចរិលនៃវាលស្មៅការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអនុវត្តចំពោះការធ្វើស្រែចំការអ្នកស្រុកដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋានគ្រួសារក្នុងការបង្កើតតំបន់ជួរមុខរង្វង់មូលដីស្រែសួនកុមារបណ្តុះកូនឈើបិទជម្រាលភ្នំដើម្បីសម្រួលដល់ការដាំដំណាំនិងតំបន់ម៉ាញ់កន្លែងឯកោនិងថែទាំសំណង់។