យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

របងបណ្តោះអាសន្នដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់