យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

របងភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់