យើងជួយពិភពលោករីកលូតលាស់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

សំណាញ់លួសឆកោន

 • chicken wire netting

  សំណាញ់លួសមាន់

  សំណាញ់លួសឆកោនយើងអាចដាក់ឈ្មោះសំណាញ់ឆកោនផងសំណាញ់មាន់ទ្រុងទន្សាយឬសំណាញ់មាន់។ ធ្វើពីដែកថែបកាបូនលួសទាបការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសរបស់វាដូចជាថ្នាំកូតធ្វើពីស័ង្កសីនិងភីវីស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការពុកផុយ។

 • hexagonal mesh fabric

  ក្រណាត់សំណាញ់ឆកោន

  សំណាញ់លួសឆកោនយើងអាចដាក់ឈ្មោះសំណាញ់ឆកោនផងសំណាញ់មាន់ទ្រុងទន្សាយឬសំណាញ់មាន់។ ធ្វើពីដែកថែបកាបូនលួសទាបការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសរបស់វាដូចជាថ្នាំកូតធ្វើពីស័ង្កសីនិងភីវីស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការពុកផុយ។

 • hexagonal wire mesh

  សំណាញ់លួសឆកោន

  សំណាញ់លួសឆកោនយើងអាចដាក់ឈ្មោះសំណាញ់ឆកោនផងសំណាញ់មាន់ទ្រុងទន្សាយឬសំណាញ់មាន់។ ធ្វើពីដែកថែបកាបូនលួសទាបការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសរបស់វាដូចជាថ្នាំកូតធ្វើពីស័ង្កសីនិងភីវីស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការពុកផុយ។

 • hexagonal wire netting

  សំណាញ់លួសឆកោន

  សំណាញ់លួសឆកោនយើងអាចដាក់ឈ្មោះសំណាញ់ឆកោនផងសំណាញ់មាន់ទ្រុងទន្សាយឬសំណាញ់មាន់។ ធ្វើពីដែកថែបកាបូនលួសទាបការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសរបស់វាដូចជាថ្នាំកូតធ្វើពីស័ង្កសីនិងភីវីស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការពុកផុយ។

 • chicken wire mesh

  សំណាញ់លួសមាន់

  សំណាញ់លួសឆកោនយើងអាចដាក់ឈ្មោះសំណាញ់ឆកោនផងសំណាញ់មាន់ទ្រុងទន្សាយឬសំណាញ់មាន់។ ធ្វើពីដែកថែបកាបូនលួសទាបការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសរបស់វាដូចជាថ្នាំកូតធ្វើពីស័ង្កសីនិងភីវីស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការពុកផុយ។